شنبه 20 تیر 1394

دوستمون بلاگ اسکایی ریده به فونتش !

هر چقدر من با این فونتای گوشه دارحال نمیکنم و دارم به زور تایپ میکنم ایشونم از غذا (قضا، غضا؟ً!) اومده اینجا و مثلا خونه تکونی کرده و این بلا رو سرش اورده ، من که به شخصه اعتراض دارم ، این چه وضعشه آخه :( 

دارم به اشتها میام ، یه عالمه غذا میخورم ، حالم خیلی خیلی بهتره و خدارو شکر یکم دارم عادی میشم ، اگه این تابستونم تموم شه دیگه چیزی از خدا نمیخوام !