پنج‌شنبه 12 شهریور 1394
بازنده بودن، حسی که همیشه ازش فراری بودم

احساس خیلی بدی دارم . 

روزنه ای هم دیگه وجود نداره ، حالم گرفته است. خیلی محکمه پسند حرف زد و من حالم بد شد و از بس که این زبان عاجزه من فقط گفتم من میرم و اون گفت بخوابی؟ گفتم اره و هزار تا حرف تو دلمو نزدم و این حالمو بدتر کرد . برا هیچی اعصابم خورده . طرف هفته پیش برگشت گفت صورتت داره بهتر میشه رنگ و روت داره درست میشه ، خیلی خوشالم بهتری ولی نه ، مثکه بهتر شدن زیادم به مزاجم سازگار نیست ..... 

کاش ازونایی بودم که میتونستم دری وری بگم و دهنمو باز کنم و هر چی دلم میخواد بگم اما نگفتم . ریدم ینی با این نجابتم