چهارشنبه 1 مهر 1394
پاییز آمد با چسناله ی فقر مالی

چه فازیه که من همیشه پول ندارم ؟

دیشب به دوستم داشتم میگفتم که بابا من چند ماهه کلاس زبان نمیرم ، باشگاه نمیرم ، هر کاری که یکم ادامه دار باشه سراغش نمیرم که بتونم کار پیدا کنم ! چرا باید اینقد این کار پیدا کردن سخت باشه ، چرا اینقدر سنگ میندازین جلو پای جوونا آخه !