شنبه 23 آبان 1394

شب خوابیدم ،صبح پا شدیم همه زده پری فور پاریس،اینقد نا امن،اینقد جهان رو هواست،اینقد که گروهک فیلان کوچیک میتونه صبح ادمو به گند بکشه