پنج‌شنبه 28 آبان 1394

من میخوام یکی باهام باشه،اما نیس،چرا دست میزاری رو نداشته هام پدر من ،اگه کسی بود زندگی اینقد سخت نبود،گذرانش خفقان نبود به ولله. حالا تو بیا درد بزار رو درد تو این شب بارونی

امشب ازون شباست که سخته. که اگه یه سیگار داشتم راحت تر میگذشت، که اگه خیال میکردم جام اینجاست حالم بهتر میشد.

غصه رو غصه ام میزاری جا اینکه سبکش کنی.فقط بلدی بگی اگه بدونی چقد فشار رومه. فشار روی توئه گناه من چیه.

همش صبر و لالمونی ،بسمه دیگه