جمعه 6 آذر 1394
افقهای دور

همسر اینده من باید کسی باشه که زیاد اب بخوره،نه تنها زیاد اب بخوره بلکه منم تشویق کنه زیاد اب بخورم. دوتایی اینقد‌اب بخوریم که مرخصمون کنن،الودگیارو بشوره ببره ‌پایین. سرحال بشین نوبتی بریم تو تنها توالت خونه شصت متریمون بشاشیم و خوشال باشیم از شاشو بودنمون