دوشنبه 9 آذر 1394

ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور، یا به سخن دیگه طفلی به نام شادی دیریست گم شده ،توروخدا دستامو ول نکنین.

خسته است ، تراکتوریه که هیچ وقت سوخت تموم نمیکنه و و فکر کردن به این مسئله بی نهایت به همم میریزیه و تراپیست میگه کاری از دستت بر نمیاد . من چرا همیشه کاری از دستم بر نمیاد ؟

برچسب‌ها: سیدعلی صالحی، محمدرضا شفیعی کدکنی، تموم نمیشه لامصب