چهارشنبه 16 دی 1394
آقای کراش
بنده به کارما ایمان پیدا کردم . میره و برمیگرده . دیر و زود داره ولی سوخت و سوز ، چرا سوخت و سوزم داره ، کار از کار گذشتنم داره ، ولی اتفاق افتادنش از همه چی مهم تره