شنبه 22 اسفند 1394

امروز هی سکسکه ام میگیره. فیلم جوی رو دیدم . ازین انگیزشیا بود که تو میتونی به هر هدفی میخوای برسی و این حرفا. 

نا امیدم از کار و پول در آوردن ، بدیشم اینه که همه دارن شب عیدی میترکونن و پر از کار و پروژه ان اما من به رکود بدی رسیدم . بزرگترین ترسم اینه که پیشرفت نکنم ، همینطور بمونم و درجا بزنم . اون روز برگشت از ماشینی که جلومون بود حرف زد و من گفتم تو نباید اینطوری بمونی و از الانم دارم بت میگم . کاش خودم اینطور نمونم . داره سخت میشه زندگی کردن ، پیشرفت مقدمه اش تغییره و تغییر واقعا کار سختیه ....