چهارشنبه 26 اسفند 1394
زمستانِِ رفتنی

مدام تکرار میکنی که دوستم داری ، ولی منو دوست نداری ، تو دختری که تو ذهنت هست رو دوست داری، اون کسی که دوست داری من باشمو دوست داری و برا همین همیشه ناراضی بودی از من . هیچ وقت منو باور نکردی و با کوچکترین حرکتم موجبات نارضایتیت فراهم میشد و غصه میخوردی و ناراحتی بروز میدادی .

من این رو فهمیدم و کاش توهم بفهمی که فقط چسب خانواده است که بزور مارو کنار هم گذاشته و تو باید به فکر خودت باشی ، نه من نه پدر .

هر سال اول فروردین یا دعوا داری ، یا باید ببریمت بیمارستان. ینی میخوام بگم سال ما اینقدر نکو شروع میشه و شما نخو بگیر ببین تا ته سال چه اتفاقات شیرینی میتونه بوجود بیاد

برچسب‌ها: خانواده، عصبی، لالمونی، هرسال دم بهار همین گوهه، نفس بکش بزار جون برات بمونه