یکشنبه 1 فروردین 1395

پارسال سال سختی بود . 

ینی الان که دارم بهش فکر میکنم میبینم عن تر از شیش ماهه اول پارسال نداشتم . خدارو شکر رفت. بری دیگه برنگردی.مریضی و درگیریای تخمی و لجبازیم با لیلا کار دستم داد .