یکشنبه 15 فروردین 1395
با بهتر جایگزینت میکنم انارم ...

دوربینمو فروختم. از سال 89 باهام بود. بعضی وقتا اذیتم کرد، لنزش ، خودش ، ولی خیلی یار و یاورم بود . چه جاهایی که نرفته بود ، چه عکسایی که نگرفته بود ، چه پولهایی که برام نیاورد ، اولین حقوقم ، اولین سفر مجردیم ، اولین قرارها رو ثبت کرد.

خیلی وقتا واقعا خوشحال بودم باهاش و راضی . اما یه سالی میشد که اذیتم میکرد، از وقتی لنزش رفت تعمیر گاه دیگه برگشتنش برا لذت بخش نبود. بزور باهاش پول در آوردم و حتی بزور ساده ترین عکسار رو باهاش میگرفتم . هر که از دیده رود و فیلان ....