دوشنبه 18 مرداد 1395
اینی که من در هر حالتی تو خونه فکر میکنم پدرم کم گذاشته برام ، داره آزارم میده و روز به روز بیشتر اذیتم میکنه ... کاش بتونم یجوری ازش عبور کنم