X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 3 دی 1396

پدر بازنشسته شد ؛از کار تازه اش ،ماموریت گرفت ، پاسپورتش اومد .... چند روز دیگه هم میره ! اینا رو تو همین سه روز اخیر فهمیدم

تصمیم گرفتم موضوع خودمو شهرامو با خانواده مطرح کنم ، اونم امشب ، استرس دارم